Finalitats d’ACUT

[EXTRACTE DELS ESTATUTS DE CONSTITUCIÓ D’:UT música associació cultural]

 • Promoure la reflexió i el replantejament de les premisses educatives en l’àmbit de la música amb l’objectiu d’abastar una renovació teòrica i pràctica en l’esmentat àmbit, així com un públic el més ampli possible;
 • Desenvolupar les eines necessàries per tal d’extendre aquesta actitud crítica, llurs resultats i la discusió activa d’aquests a tots els agents pedagògics de l’àmbit de la música;
 • Recolzar i promocionar projectes d’innovació pedagògica en l’ensenyament de la música i promoure la seva aplicació directa en la praxi musical present en l’àmbit sòcio-cultural;
 • Promoure l’ensenyament i la difusió musical en totes les edats, atenent especialment a les edats adultes, així com a persones nouvingudes;
 • Recuperar, difondre i fomentar l’ús del repertori tradicional català no únicament infantil en l’ensenyament musical, i investigar noves formes d’aplicació pedagògica d’aquest;
 • Aprofitar i incorporar en els projectes educatius i musicals desenvolupats els materials, procediments i enfocs teòrico-pràctics musicals d’altres cultures, en especial amb la col·laboració de persones properes al nostre àmbit sòcio-cultural;
 • Editar, publicar i difondre nous materials didàctics i musicals de pròpia creació o en col·laboració amb altres entitats, atenent en especial a l’aplicació de formats i mitjans informàtics;
 • Proveir d’eines i serveis pedagògics i musicals a les institucions i entitats educativo-musicals i col·laborar amb elles en l’organització de cursos i altres activitats que busquin el compliment de les finalitats dels punts anteriors;
 • Potenciar el treball conjunt de les diverses institucions musicals i docents, especialment aquelles situades a la ciutat de Barcelona i, en primer terme, al districte d’Horta-Guinardó;
 • Desenvolupar una xarxa de col·laboració de les diverses institucions musicals d’àmbit pedagògic, de producció i d’organització de concerts;
 • Promoure l’activitat concertística, especialment adreçada a públics i espais poc habituals;
 • Col·laborar amb les institucions públiques en l’augment de la presència musical en directe en els actes públics;
 • Col·laborar amb el Districte d’Horta-Guinardó en la creació i sosteniment de formacions musicals estables vinculades al Districte;
 • Promocionar  l’activitat concertística de joves intèrprets de diferents estils i crear una plataforma de promoció de solistes i grups musicals no professionals com a referent per a les entitats privades i públiques que organitzen concerts i cicles;
 • Recuperar i estrenar obres inèdites de compositors catalans;
 • Promoure la creació musical mitjançant enregistraments, cursos i concursos;
 • I, en general, emprendre totes les activitats lícites que permetin desenvolupar els fins i els objectius configurats en els apartats anteriors per tal que la cultura musical del nostre país sigui equiparable a la dels països d’Europa on aquesta està més desenvolupada.